UA-194579023-1

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Vivane wedding accessories „2022. májusi nyereményjáték” hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 1. A nyereményjáték szervezője

2022. májusi nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék„) szervezője Sári-Nagy Anett Vivien (székhely: 1118 Budapest, Rozmaring utca 8. 1/2.), a továbbiakban: „Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést valamint a Játék során kezelt adatok feldolgozását a Szervező végzi.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött, magyar lakcímmel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos„), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot.

 Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat„) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje. Továbbá a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a játék nyerteseinek teljes nevét Facebook, Instagram és weboldalán közölje.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2022. május 10. (kedd) napjától 2022. június 10. (péntek) nap végéig tart.

 1. A Játék menete


4.1. 
A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt

A Játékos a Játék időtartama alatt legalább bruttó 10.000 Ft értékben vásárol a Vivane wedding accessories webshopjában (https://vivane.hu) tetszőleges termékből.

A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Vivane wedding accessories webshopján adott időszakban minimum 10.000 Ft értékben vásárlók közül 1 nyertes kiválasztása Szervező által végzett sorsolás útján történik. A Szervező általi sorsolás időpontja: 2022. 06. 11. 10:00 óra.

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

4.3. Nyertesek értesítése

Szervező a kisorsolt Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti. A sorsolás útján nyertessé váló Játékos nevét Facebook oldalán közzéteszi, valamint a nyertest a kiválasztást követően 24 órán belül a webshopos vásárlás során meghagyott email címre küldött emailben értesíti és a jegyesfotózás elvégzéséért felelős szakember kontakt adatait megküldi.

 1. A Nyeremény

5.1 A nyereményjáték végén 1 alkalmas jegyesfotózás kerül kisorsolásra, mely szolgáltatást kizárólag Gyetvai Gergely Ev. (H-3170 Szécsény, Kölcsey u. 8.) nyújthatja. A szolgáltatás értéke készpénzre nem váltható.

A megnyert fotózás dátuma 2022. június 17. vagy 26, a két dátum közül a Nyertes a fotóssal egyeztetve választhat. A fotózás helyszíne a budapesti Japánkert (H-1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.).

5.2 A Szervező a nyereményhez kapcsolódó utazási költségeket nem állja. A fotózáson való részvétel előzetes foglaláshoz kötött a nyertesnek megküldött kontakt email címen. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyereménnyel való foglalási dátum nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból – történő elmulasztása esetére, a nyeremény érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően az időpont foglalás során, az utazás alatt vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek.

5.3 A jegyes fotózási szolgáltatás részletei

A fotózás szabadtéri helyszínen, Budapesten a Japán kertben (H-1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.), Gyetvai Gergely Ev. fotóssal előre egyeztetett helyszínen és időpontban történik. A fotózás időtartama 1 óra, mely után 5-7 munkanapon belül 30+db utómunkázott fotó kerül átadásra digitális formában.

Amennyiben a Nyertes fent említett időtartamnál tovább szeretné a szolgáltatási igénybe venni, vagy több fényképre tart igényt, úgy ennek tényét előre kell egyeztetnie a fotóssal, valamint vállalnia kell ennek többletköltségét.

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék weboldalán.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 1. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1. Adatkezelés

9.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

9.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9.3. Sári-Nagy Anett Vivien ((1118 Budapest, Rozmaring utca 8. 1/2., továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékosok 9.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a 9.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

9.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 9.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

9.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

9.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a 9.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását Sári-Nagy Anett Vivien (1118 Budapest, Rozmaring utca 8. 1/2.).

9.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a 9.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

9.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

9.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (vivane@vivane.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Sári-Nagy Anett Vivien (1118 Budapest, Rozmaring utca 8. 1/2.).

 1. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Játékosokat, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

11.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. Záró rendelkezések

 

12.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel.

A játékot más magánszemély vagy gazdasági társaság, vállalkozás nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva.